Clómhéid
Junior Cycle

Eolas fúinn

Cén difear a dhéanfaidh an tsraith shóisearach nua?

Sa tsraith shóisearach nua beidh neamhspleáchas ag scoileanna chun clár ar ardchaighdeán a fhorbairt, clár a fhreastalóidh ar riachtanais a ndaltaí féin, agus a bheidh oiriúnach do chomhthéacs agus do phobal na scoile.
Féachann an Creat don tSraith Shóisearach le dálaí a chruthú ina mbeidh ar chumas scoileanna díriú ar an bhfoghlaim a tharlaíonn sa seomra ranga agus clár sraithe sóisearaí a cheapadh dá réir.  Deis a bheidh sa Chreat, leis, chun tacú leis na cineálacha eispéiris foghlama a chabhraíonn le daltaí bheith páirteach san fhoghlaim agus leas a bhaint aisti. Creat leathan solúbtha is ea é a spreagfaidh múinteoirí le bheith nuálach agus slite foghlama cruthaitheacha a chur chun cinn sa seomra ranga. Ní ar scrúdú ceannchúrsa seachtrach a bheidh an bhéim níos mó, ach ar mheasúnú san áit is tábhachtaí, dar le lucht taighde, is é sin, sa seomra ranga. Áis a bheidh ann, leis, do scoileanna chun scileanna litearthachta, uimhearthachta agus príomhscileanna éagsúla a neadú le linn na foghlama.

Eolas